Εισόδημα από ενοίκια – Ανάλυση

Δεδομένα : Ενοίκιο μηνός 700€ σε 12μηνη βάση, σύνολο : 8400€, Αντικειμενική αξία ακινήτου : 178.000€
Επεξηγήσεις: Συντελεστής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 15%, νομικών προσώπων 29% συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ 5,5 ‰ μόνο για νομικά, στα φυσικά επιβάλλεται μόνο για σύνολο ακίνητης περιουσίας άνω των 200.

Δεδομένα : Ενοίκιο μηνός 700€ σε 12μηνη βάση, σύνολο : 8400€
Αντικειμενική αξία ακινήτου : 178.000€

Επεξηγήσεις:
Συντελεστής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 15%, νομικών προσώπων 29% συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ 5,5‰ μόνο για νομικά, στα φυσικά επιβάλλεται μόνο για σύνολο ακίνητης περιουσίας άνω των 200.000€ κλιμακωτά.Το χαρτόσημο αφορά επαγγελματικά ακίνητα και είναι 3,6%.  Δεν επιβάλλεται σε εισοδήματα από μισθώσεις κατοικιών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
ΔΙΩΤΗΣ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ : 8400€, Τελικό φορολογητέο μετά την έκπτωση 5% 7980€. 

ΕΝΟΙΚΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΗΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΜΠΛ.ΦΟΡΟΣΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΕΝΦΙΑ ΕΦΚΑ 
8.400,00€1.197,00€0,00€302,40€0,00€0,00€700,00€0,00€

Συνολική επιβάρυνση: 2199,40€

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ,ΕΕ ΚΤΛ)
Συνολικό φορολογητέο ποσό 8400€ χωρίς να υπάρχουν έξοδα και χωρίς να υπολογίσουμε αποσβέσεις. Η προκαταβολή πληρώνεται κατά το πρώτο έτος σε ποσοστό 100% επί του κύριου φόρου και στα επόμενα έτη συμψηφίζεται και υπολογίζεται η νέα.  Άρα υποθετικά αν έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια δεδομένα δεν αποτελεί κόστος από το δεύτερο έτος και μετά.  Για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας της εταιρείας η προκαταβολή είναι 50%.  Η προκαταβολή δεν έχει προστεθεί στην συνολική επιβάρυνση.

ΕΝΟΙΚΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΗΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΜΠΛ.ΦΟΡΟΣΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΕΝΦΙΑ ΕΦΚΑ 
8.400,00€2.436,00€2.436,00€302,40€979,00€0,00€700,00€
2.004,00€
(167,00Χ12)

Συνολική επιβάρυνση: 6421,40€

Στην περίπτωση που αναγνωρίζονται οι αποσβέσεις με μια υποθετική αγορά του ακινήτου στις 135.000€ θα αναγνωρίζονται ως ετήσια έξοδα : 5400€. (4%χ135000) τότε ο φόρος θα περιορίζεται στα 870,00€.   Επίσης ως έξοδο  μπορεί να λογίζεται και ο ΕΝΦΙΑ και έτσι ο φόρος θα περιορίζεται στα 383,00€ αφού το φορολογητέο αποτέλεσμα θα είναι 8400-(5400-979-700) έτσι θα έχουμε :

ΕΝΟΙΚΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΗΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΜΠΛ.ΦΟΡΟΣΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΕΝΦΙΑ ΕΦΚΑ 
8.400,00€383,09€383,09€302,40€979,00€0,00€700,00€2.004,00€

Συνολική επιβάρυνση: 4368,49€

Σε αυτήν την περίπτωση εφόσον υπάρχουν και άλλες δαπάνες ο φόρος μπορεί ακόμα και να μηδενιστεί και έτσι η συνολική επιβάρυνση να περιοριστεί στα 3985,40€.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ, ΕΠΕ ΚΤΛ)
Σ΄ αυτήν την περίπτωση επειδή οι συγκεκριμένες εταιρείες τηρούν διπλογραφικά βιβλία έχουν ταμείο και δεν μπορούν να γίνονται αναλήψεις χωρίς να δικαιολογούνται είτε ως αμοιβές διαχειριστή είτε ως αμοιβές από μερίσματα και πάντα με την επιφύλαξη ύπαρξης αναγκαίου υπολοίπου στο ταμείο.  Για κάθε περίπτωση έχουμε:

Περίπτωση 3.1 αμοιβές από μερίσματα χωρίς έξοδα αποσβέσεων
Το ποσό που μπορεί να γίνεται ανάληψη είναι 5964€ (8400-2436) και θα προκύπτει επιπλέον επιβάρυνση 10% ως φόρος μερισμάτων.  Άρα: 

ΕΝΟΙΚΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΗΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΜΠΛ.ΦΟΡΟΣΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΕΝΦΙΑ ΕΦΚΑ 
8.400,00€2.436,00€2.436,00€302,40€979,00€596,40€700,00€2.004,00€

Συνολική επιβάρυνση: 7017,80€

Το τελικό ποσό που θα απομένει για διανομή θα είναι 5367,60€

Περίπτωση 3.2 αμοιβές από μερίσματα με ετήσιες αποσβέσεις και έξοδα

Σ αυτήν την εκδοχή θα έχουμε κέρδος από την εταιρεία πολύ χαμηλό,  γεγονός  που δεν θα μας δίνει την δυνατότητα  για ικανό εισόδημα. Συγκεκριμένα θα έχουμε έσοδα 8400 και έξοδα 6270  (5400+870*)* φόρος επί κερδών 3000, αφού το αποτέλεσμα θα προκύπτει από την διαφορά 8400-5400.

ΕΝΟΙΚΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΗΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΜΠΛ.ΦΟΡΟΣΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΕΝΦΙΑ ΕΦΚΑ 
8.400,00€870,00€870,00€302,40€979,00€213,00€700,00€2.004,00€

Συνολική επιβάρυνση: 5068,40€

Το τελικό ποσό που θα απομένει για διανομή θα είναι 1.917,00€  Εφόσον στα έξοδα συμπεριλάβουμε και το ποσό του ΕΝΦΙΑ το τελικό ποσό διανομής περιορίζεται στα 844,00€.

Περίπτωση 3.3 αμοιβές διαχείρισης

Σ΄ αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρχει ο φόρος διανομής (10%) και τα ποσά που θα μπορούν να διανεμηθούν είναι 5964,00 και 2130,00 αντίστοιχα.  Τα ποσά αυτά θα δηλώνονται ως μισθωτές υπηρεσίες και θα είναι αφορολόγητες.  Στα παραπάνω σενάρια δεν έχουν συμπεριληφθεί έξοδα λογιστικών υπηρεσιών κάτι που θα επιβάρυνε περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα.
Από την σύγκριση προκύπτει ότι η πιο συμφέρουσα εκδοχή είναι το φυσικό πρόσωπο όπου οι φόροι εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ είναι λιγότεροι και δεν υπάρχει θέμα ασφάλισης (ΕΦΚΑ).  Επιπλέον αργότερα τα ακίνητα μπορούν να μεταβιβασθούν με ευνοϊκότερους όρους με δωρεά ή με γονική παροχή πλεονέκτημα που δεν υπάρχει στις εταιρείες.  Από τις εταιρείες η πιο ευέλικτη μορφή είναι η προσωπική εταιρεία λόγω τήρησης απλογραφικών βιβλίων, λόγω απουσίας ταμείου, γεγονός που μας δίνει την δυνατότητα της εξ ολοκλήρου ανάληψης των ενοικίων.  Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες έχουν πλεονεκτήματα όταν τα οικονομικά τους  δεδομένα είναι πολλαπλάσια του παραδείγματος.

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Για την αγορά του ακινήτου το φυσικό πρόσωπο ελέγχεται κάτι που δεν ισχύει στην εταιρεία.  Όμως  πόθεν έσχες υπάρχει στην σύσταση της εταιρείας για το αρχικό κεφάλαιο ίδρυσης ή το μελλοντικό κεφάλαιο αύξησης που θα χρειαστεί η εταιρεία για να δικαιολογήσει την αγορά. Έτσι η εταιρεία δεν μας αποδίδει κανένα συγκριτικό πλεονέκτημα.  Απλά λόγω απουσίας ταμείου στις προσωπικές εταιρείες υπάρχουν πιθανότητες να μην ελεγχθεί η συγκεκριμένη αγορά ως προς την δυνατότητα της εταιρείας βάσει κεφαλαίου.  Να γίνει δηλαδή σύσταση εταιρείας με χαμηλό κεφάλαιο σε σχέση με την αξία αγοράς του ακινήτου. Επειδή όμως σίγουρα θα μεσολαβήσουν τραπεζικές κινήσεις το ρίσκο αυξάνεται επικίνδυνα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Το ιδανικό είναι να γίνει η αγορά μέσω φυσικού προσώπου το οποίο να έχει την δυνατότητα κάλυψης του πόθεν έσχες  ή μέσω προσώπου που μπορεί να συνάψει μια σύμβαση δανείου μεταξύ ιδιωτών προκειμένου να καλύψει το κεφάλαιο. Έτσι θα επιβαρυνθεί ο αγοραστής μόνο με το χαρτόσημο δανείου 3,6% χωρίς επιπλέον κίνδυνο και με περισσότερες δυνατότητες ευελιξίας.

Share:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Αλλαγές με τον Νόμο Ν.4646/2019 λογιστησ ροδοσ

Αλλαγές με τον Ν.4646/2019

Μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που χρειάζονται προσοχής από 01/01/2020. Αναλυτικά: Για να εκπέσουν οι δαπάνες ενοικίων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα »
λογιστικοι ελεγχοι μιχαλησ δαμιανοσ ροδοσ

Έλεγχοι ΙΚΑ-ΣΕΠΕ

Ενημέρωση σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απασχόλησης προσωπικού.Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου υπενθυμίζουμε την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε συνέχεια στην τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα »